REKLAMA

  • Szukany cytat:
Wszys­cy ludzie są ak­to­rami - skąd wziąć dla nich repertuar? Autor: Stanisław Jerzy Lec
Diabeł się prze­biera za anioła, gdy chce duszę ludzką na zgubę wyprowadzić. Autor: Józef Ignacy Kraszewski
Dob­re ak­tor­stwo w fil­mie jest wte­dy, gdy go nie widać. Autor: Zygmunt Kałużyński
Dob­roczyn­ność jest praw­dziwą mas­ka­radą in­te­resow­ności przeb­ra­nej za altruizm. Autor: Anthony de Mello

REKLAMA

REKLAMA