• Szukany cytat:
Za największego wroga mają ludzie tego, kto mówi im prawdę. Autor cytatu: Ralph Waldo Platon
Absurd: przekonanie sprzeczne z twoimi poglądami. Autor: Ambrose Bierce
Absurdem jest dzielić ludzi na dob­rych lub złych. Ludzie są al­bo cza­rujący, al­bo nudni. Autor: Oscar Wilde
Absurdem jest modlić się rano, a resztę dnia spędzić jak barbarzyńca. Autor: Alexis Carrel
Al­truis­ta to człowiek, który myśli o in­nych, nie za­pomi­nając o sobie. Autro: Albert Camus
Anioł zaw­sze nas ochra­nia, jest da­rem bos­kim - nie trze­ba go wzy­wać. Ob­licze two­jego anioła uka­zuje się zaw­sze, gdy ze szlachet­nością od­no­sisz się do świata. Jest stru­mieniem, po­lem, błęki­tem nieba. Autor: Paulo Coelho