REKLAMA

  • Szukany cytat:
Ko­bieta nie po­win­na być gor­sza od anioła, mężczyz­na zaś tyl­ko trochę lep­szy od diabła. Autor: Mikołaj Gogol
Diabeł się prze­biera za anioła, gdy chce duszę ludzką na zgubę wyprowadzić. Autor: Józef Ignacy Kraszewski
Dob­re ak­tor­stwo w fil­mie jest wte­dy, gdy go nie widać. Autor: Zygmunt Kałużyński
Dob­roczyn­ność jest praw­dziwą mas­ka­radą in­te­resow­ności przeb­ra­nej za altruizm. Autor: Anthony de Mello

REKLAMA

REKLAMA